دسته‌بندی: آب و نوشیدنی ها

کاربردهای تخصصی طیف سنجی

کنترل کیفیت رنگ نوشابه با رنگ سنج

کنترل کیفیت رنگ نوشابه با رنگ سنج

تولید انبوه یک محصول با رشد روز افزون تکنولوژی، دیگر مسئله غیر طبیعی نیست. برای مشاهده آن کافی است تا…
اسپکتروفتومتری در آنالیز آب و کاربردهای زیست محیطی

اسپکتروفتومتری در آنالیز آب و کاربردهای زیست محیطی

در چندین سال اخیر اهمیت آب و سلامت آن دیگر بر کسی پوشیده نیست. آبی که برای آشامیدن استفاده می‌کنیم…
طیف سنجی فلورسانس در شناسایی نیتروژن آمونیاکی در آب

طیف سنجی فلورسانس در شناسایی نیتروژن آمونیاکی در آب

این مقاله را با اهمیت شناسایی عناصر داخل آب شروع می‌کنیم. با این عناصر آشنا می‌شویم و به بررسی خلاصه…