میکرو طیف سنج های رامان اقتصادی (Eco)

میکرو طیف سنج های رامان اقتصادی (Eco)

میکروسکوپ های رامان ECO میکروطیف سنج های اقتصادی هستند که بهینه ترین امکانات میکرو طیف سنجی را همراه خود دارند.