لوازم جانبی

لوازم جانبی

نگهدارنده نمونه های جامد شفاف برای اسپکتروفتومتر

نگهدارنده نمونه های جامد شفاف

نگهدارنده لوله آزمایش برای اسپکتروفتومتر

نگهدارنده لوله آزمایش

نگهدارنده تک کوت برای اسپکتروفتومتر

نگهدارنده تک کوت

محفظه نگهدارنده نمونه(کوت) در اسپکتروفتومتر

محفظه نگهدارنده نمونه

فیبر نوری

فیبر نوری

لامپ کالیبراسیون برای اسپکتروسکوپی

لامپ پهن باند