اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر

۲۰۰-۱۱۰۰ نانومتر( اسلیت ۵ میکرومتر)

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر

۲۰۰-۱۱۰۰ نانومتر(اسلیت ۱۰ میکرومتر)

اسپکترومتر با قدرت تفکیک بالا

اسپکترومتر

پیکربندی مورد نظر شما