وبینارهای برگزار شده شرکت تکسان

ویدئو های طیف سنجی رامان

سنسورهای تشخیص غلظت‌های فوق پایین مبتنی بر تکنولوژی SERS

محورهای این وبینار معرفی تکنولوژی رامان، تکنولوژی SERS و کاربردهای نوین تشخیص‌های پزشکی و زیستی SERS است.

بررسی چالش های روز بازار طلا و جواهر و کاربرد تجهیزات پیشرفته در رفع چالش ها

محورهای این وبینار شناسایی الماس و گوهر سنگ‌ها، شناسایی الماس طبیعی و مصنوعی، امکان سنجی سرعت بالا در آنالیز گوهر و شناسایی گوهر سنگ از فاصله و بدون دسترسی مستقیم است.

اهمیت طیف سنجی رامان در زمین شناسی، کانی شناسی و معدن

محورهای این وبینار معرفی تکنولوژی رامان، دلیل استفاده از طیف سنجی رامان در زمین شناسی، کاربردهای طیف سنجی رامان در زمین شناسی و تفسیر طیف های رامان در این حوزه است.

کاربرد طیف سنجی در گوهر شناسی

محورهای این وبینار معرفی طیف سنجی های رامان، فلورسانس و جذبی در گوهرشناسی، اهمیت طیف سنجی در گوهر شناسی و در نهایت دلیل استفاده از رامان در گوهر شناسی است.